Altres possibles bonificacions fiscals i municipals

Bonificació de fins al 50% de la quota íntegra de l’impost a favor dels béns immobles (IBI) 

Les ordenances fiscals podran regular una bonificació de fins al 50 % de la quota íntegra de l’impost a favor dels béns immobles en què s’hagin instal·lat punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada al fet que les instal·lacions disposin de la corresponent homologació per l’Administració competent. La resta d’aspectes substantius i formals d’aquesta bonificació s’especificaran a l’ordenança fiscal. Segons l’article 74 “Bonificacions potestatives” del Reial decret 2/2004 (modificat pel Reial decret llei 29/2021).

Bonificació de fins al 50% de la quota corresponent per als subjectes passius que tributin per quota municipal i que hagin instal·lat punts de recàrrega per a vehicles

Una bonificació de fins al 50 % de la quota corresponent per als subjectes passius que tributin per quota municipal i que hagin instal·lat punts de recàrrega per a vehicles elèctrics als locals afectes a l’activitat econòmica. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada al fet que les instal·lacions disposin de la corresponent homologació per l’Administració competent. Segons l’article 88 “Bonificacions obligatòries i potestatives” del Reial decret 2/2004 (modificat pel Reial decret llei 29/2021).

Bonificació de fins al 90% a favor de les construccions, instal·lacions o obres necessàries per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

Una bonificació de fins al 90 % a favor de les construccions, instal·lacions o obres necessàries per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada al fet que les instal·lacions disposin de la corresponent homologació per l’Administració competent. Segons l’article 103 “Gestió tributària de l’impost” del Reial decret 2/2004 (modificat pel Reial decret llei 29/2021).

Recordatori de l’import de matriculació vigent durant el 2023

  • Emissions menors o iguals a 120 grams per km de CO₂: 0% 
  • Emissions superiors o igual a 120 grams per km de CO₂ i menors de 160 grams per km de CO₂: 4,75% (i un 3,75% a la comunitat autònoma de Canàries). 
  • Emissions superiors o iguals a 160 grams per km de CO₂ i menors de 200 grams per km de CO₂: 9,75% (i un 8,75% a la comunitat autònoma de Canàries). 
  • Emissions superiors o iguals a 200 grams per km de CO₂: 14,75 (i un 13,75% a la comunitat autònoma de Canàries). 

Possible bonificació de l’impost de circulació

La bonificació de l’impost de circulació, també anomenat impost sobre els vehicles de tracció mecànica (IVTM) és una de les eines principals per promoure els vehicles elèctrics en els Municipis de Catalunya. Cal recordar que el màxim bonificable és del 75%, segons el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. En aquest sentit, l’ICAEN proposa per incentivar la transició energètica, el següent exemple:

  • Bonificar el 75% de la quota tributària per als vehicles elèctrics (purs BEV, d’autonomia extensa REEV), els híbrids endollables (PHEV) i els d’hidrogen (HICEV). Corresponen a la tipologia de vehicles englobats en nivell “0 emissions locals” per la Direcció General de Trànsit (DGT). 
  • Bonificar el 50% de la quota tributària per als turismes que funcionin amb gas natural comprimit (GNC) o liquat (GNL), gasos liquats del petroli (GLP), biogàs o bioetanol. 
  • Promoure les bonificacions dins un marc temporal definit que s’hauria de revisar segons el volum de vehicles elèctrics del municipi i l’impacte econòmic d’aquesta bonificació s’hauria de mantenir o modificar la bonificació. 

Possible bonificació de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) 

Una altra eina per promoure la mobilitat elèctrica és oferir bonificacions en l’impost (IAE) i, per tant, cal revisar si les ordenances municipals ho tenen recollit. Un exemple de bonificació per impulsar la transició energètica en un municipi seria el següent:

  • Bonificació del 10% de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) a les empreses que realitzin o disposin d’un Pla de desplaçament d’empresa (PDE), i que en demostrin la seva aplicació acreditant accions anuals amb la presentació de la factura corresponent a la despesa realitzada. 
  • Es recomana que l’import d’aquesta bonificació no pugui ser superior, per exemple, a un 50% del cost dels serveis acreditats en l’exercici anterior. 

Font: https://icaen.gencat.cat